MENU

Terénní programy

Terénní programy se zaměřují na pomoc problémovým uživatelům, často v obtížných sociálních podmínkách, a to v jejich přirozeném prostředí. Pracujeme s jednotlivci, rodinami i dětmi ohroženými závislostí.

Cílem naší práce je vyhledávat problémové uživatele alkoholu, drog a hazardních her a zaměřovat se na snižování jejich zdravotního a sociálního poškození.

Monitorujeme a kontaktujeme osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, poskytujeme jim informace, poradenství a case management.

Pomáháme klientům obnovit a posilovat jejich sociální vazby, neupadat do izolace a bezvýchodných situací.

Klienty motivujeme k lepší změně v jejich životě, doprovázíme je na úřady, k lékaři, spolupracujeme s dalšími organizacemi a snažíme se o komplexní řešení jejich nepříznivých životních podmínek.

Chráníme také společnost snižováním zdravotních a sociálních rizik souvisejících s užíváním alkoholu a drog.

Jsme tady pro Vás

Pondělí až pátek od 9:00 do 18:00

Po předchozí osobní, telefonické či emailové domluvě se mohou naši terénní pracovníci se zájemcem o službu setkat na předem dohodnutém místě.

Kontakt

Hornická poliklinika – budova B
Sokolská tř. 2587/81
702 00
Ostrava
Terénní programy

Projekt je realizován s finanční podporou:

 • Co nabízíme
  • Sociální a jiné odborné poradenství
  • Podpůrné intervence, tréninky specifických dovedností v rámci konzultací a doprovodů
  • Krizovou intervenci
  • Motivační rozhovory, pomoc při zajišťování detoxu, ústavní nebo rezidenční léčby a následně podporu po návratu ze zařízení – předávání do ambulantní léčby nebo následné péče
  • Case management, spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi.
  • Doprovázení a asistenci na úřadech, u lékaře. Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
  • Individuální práci s klientem i práci s rodinou v jejich přirozeném prostředí
  • Sběr infekčního materiálu
  • Primární prevenci
 • Pracovníci v terénním programu

  Služby terénního programu zajišťují pracovníci se vzděláním a praxí v sociálních službách.

 • Principy práce
  1. Dodržování základních lidských práv a svobod
  2. Nízkoprahovost
  3. Dobrovolnost
  4. Anonymita
  5. Individuální a partnerský přístup
  6. Mlčenlivost a důvěrnost
  7. Podpora k samostatnosti a aktivnímu řešení situace
  8. Komplexnost – spolupráce s dalšími institucemi, organizacemi a rodinou
  9. Odbornost a kvalita služby
  10. Služba je poskytována bezplatně
 • Spolupráce a supervize

  s MUDr. Andreou Miklovičovou a dalšími psychiatry, s detoxifikačními odd. psychiatrických nemocnic a Psychiatrickými nemocnicemi- oddělení pro léčbu závislostí – na území České republiky, s Protialkoholní záchytnou stanicí – Městské nemocnice Ostrava, se Zdravotnickou záchrannou službou, s Azylovými domy pro matku a dítě, s Armádou spásy v České republice, s organizací Jekhetane, o.p.s., s organizací Vzájemné soužití, o.p.s., s organizací ROZKOŠ bez RIZIKA, s OSPOD, Krizovým centrem Ostrava, z.s. a další.

  Případovou supervizi zajišťuje: Mgr. Jana Volná