ARKA CZ, z.s.

Pomoc osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, patologickým hráčům a jejich blízkým.

Adiktologická poradna ARKA

Poradna: § 37, z. č. 108/2006 Sb.
pomáháme lidem - nadměrně, nárazově pijícím alkohol, závislým na alkoholu, a jiných psychoaktivních látkách, patologickým hráčům - zbavit se jejich závislosti. Formou Poradenských konzultací a Svépomocných skupin se klienti resocializují a znovuobnovují zdravý styl života. Neméně potřebují pomoc a podporu blízcí závislé osoby. V Poradně mohou konzultovat s poradcem své otázky, týkající se závislostí, jak změnit svůj postoj ke svému závislému, jak ho správně podporovat v léčbě.

Adiktologická poradna - po předchozím osobním, telefonickém, e-mail objednání

Poslání

Pomoc a podpora osobám starším 11 let, experimentujícím, závislým na návykových látkách – alkohol, tabák, marihuana, pervitin, aj. psychotropní látky, hráčům a jejich blízkým.

Nabízíme

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 2. sociálně terapeutické činnosti;
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cíle

 1. poskytovat odborné sociální poradenství klientům, kteří jsou závislí na alkoholu, jiných návykových látkách a patologickým hráčům;
 2. zabránit izolaci klienta posilováním sociálním vazeb a pomáhat jeho integraci do společnosti;
 3. zprostředkovat nezbytnou, odbornou pomoc – krizovou intervenci;
 4. podporovat účast na svépomocných skupinách/svépomocných aktivitách/podpůrných skupinách;
 5. poskytovat pomoc a podporu blízkým a rodinným příslušníkům klienta formou poradenství;
 6. trvale zkvalitňovat poskytovanou pomoc osobám závislým na alkoholu, jiných návykových látkách a patologickým hráčům;
 7. zlepšit vztah společnosti k osobám trpícím závislostmi - formou osvět a přednášek.

Zásady

 1. dodržování základních lidských práv a svobod
  Listina základních lidských práv a svobod
 2. rovnost
  Všichni mají stejný přístup k poskytované službě a možnost vyjádřit se k ní, odborné služby programů jsou veřejně přístupné bez ohledu na vzdělání, pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení.
 3. otevřenost
  Uživatelé služby se mohou aktivně podílet na tvorbě a nastavení služeb, hodnotit užitečnost a efektivitu služby, vyjadřovat se k problémům.
 4. dobrovolnost, informované rozhodnutí
  Účast uživatele služby v programu je dobrovolná, o jeho využití a průběhu se uživatel rozhoduje se znalostí podmínek, práv a povinností.
 5. důvěrnost, mlčenlivost
  Veškeré jmenovité údaje o uživateli služby a jeho zdravotním stavu, drogové kariéře atd. jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou ohlašovací povinnosti vyplývající ze zákona.
 6. individuální přístup
  Respektujeme odlišné potřeby, schopnosti a rozhodnutí, vycházejíme vstříc individuální potřebě uživatele, je brán ohled na jeho aktuální životní situaci.
 7. odbornost a spolupráce
  Služby jsou poskytovány personálem s odpovídajícím vzděláním a praxí. Pokud požadovanou či indikovanou službu daný program neposkytuje, kontaktuje klienta na příslušné odborné pracoviště.
 8. bezúhradovost
  Bezplatné poskytování služby klientovi.

Cílová skupina - Adiktologická poradna ARKA:

 1. osoby nadměrně, nárazově pijící alkohol;
 2. osoby závislé na alkoholu;
 3. osoby závislé na jiných návykových látkách – marihuana, pervitin, atd..;
 4. patologičtí hráči;
 5. osoby závislé na tabáku;
 6. blízcí a příbuzní osob závislých a patologických hráčů;
 7. široká veřejnost – osvěty, přednášky.

Věková struktura cílové skupiny - Adiktologická poradna ARKA:

Starší děti11 - 15 let
Dorost16 - 18 let
Mladí dospělí19 - 26 let
Dospělí27 - 64 let
Mladší senioři65 - 80 let